KOMUNIKOVAT A INFORMOVAT

1. Osobní komunikace

 • Pravidelné setkávání s občany, sdruženími, organizacemi, podnikateli a zájmovými skupinami v různých částech města/obcí, pod střechou i pod širákem. Naslouchání, respektování a zvažování námětů, připomínek a potřeb Vás, občanů.
 • Veřejné projednávání projektových záměrů města v dostatečném časovém předstihu se skupinami občanů, kterých se projekty jakkoliv dotýkají. Projektové záměry zveřejňovat a diskutovat o nich s Vámi.
 • Úřad musí být servisem pro všechny občany i podnikatele. Každý úředník musí mít profesionální a otevřený přístup k plnění svých úkolů a požadavků klienta. Každé oddělení musí respektovat úřední hodiny, během nichž je vždy k zastižení.
 • Podporovat vznik a řízení osadních výborů v obcích i v jednotlivých částech města a motivovat je přijímáním jejich návrhů a požadavků. Tyto výbory finančně, materiálně i personálně podpořit. Jejich volené zástupce angažovat do výborů a komisí města, především do Výboru pro rozvoj města. Důsledně dohlížet na plnění slibů a dohod s těmito sdruženími občanů.
 • Zapojení mládeže a dětí do dění ve městě a do spolurozhodování o projektech, které se jich týkají. Podpora fungování školních parlamentů, nejenom pro řešení otázek školy, ale i rozvoje města. Setkávání dětí se zastupiteli města.

2. Internet

 • Webové stránky města jako hlavní informační zdroj. Provést přestavbu webových stránek města, aby se staly přehlednější a informačně obsáhlejší. Doplnit: aktuality z dění ve městě (či v městském úřadu), veřejné diskuzní fórum, rubriku otázek pro starostu, zastupitele, úředníky či členy výborů a komisí, informace o projektech plánovaných a realizovaných, všechna výběrová řízení, průběžné hospodaření města, kompletní podklady pro jednání zastupitelstva, informace o komisích, radách, sdruženích apod. Zavést možnost rozesílání novinek pomocí hromadných e-mailů nebo sms zpráv. Kdo si svou e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu zaregistruje, bude pravidelně obesílán informacemi, o které má zájem.
 • Elektronická pošta bude mít pro úředníka stejnou váhu jako osobní návštěva klienta. Obecní úřad musí vaše dotazy urychleně a ochotně vyřizovat, pokud bude dotaz složitější, musí úředník informovat o lhůtě, ve které je schopen dotaz zodpovědně vyřídit. Schůzky k vyřízení Vašich záležitostí lze sjednávat emailem či telefonicky. Každý úředník musí s elektronickou poštou neustále pracovat, nelze několik dnů nezkontrolovat příchozí poštu!
 • Na webových stránkách města vytvořit přehledný seznam všech kulturních, společenských, sportovních aj. spolků či sdružení, vč. představení činnosti, kontaktů, odkazů, možnosti zapojení apod.
 • Pravidelně aktualizovat webové stránky sdružení Doksy – náš domov. Seznamovat občany s činností našeho sdružení a s průběhem plnění našeho volebního programu. Při neplnění některého z bodů volebního programu uvést důvody či překážky. Vždyť volební programy jsou od toho, aby se plnily, nikoliv aby se sliby schovaly na 4 roky do spodní zásuvky. Pokračovat v otevřené diskuzi na webových stránkách Sdružení.

3. Rozhlas

 • Provést racionalizaci vysílání jak po obsahové, tak kvalitativní stránce. Rozhlas využívat pouze k těm druhům informací, které mají dopad na většinu obyvatel. K ostatnímu sdělení využívat způsob zasílání SMS zpráv na mobilní telefony. Občan zaregistruje své telefonní číslo a bude dostávat ten druh informací, který si sám zvolí, např. sportovní a kulturní akce, komerční hlášení, zasedání zastupitelstva apod. Informace ho tak zastihne i mimo město a nebude rušit ostatní občany či návštěvníky města.

4. Mediální komunikace

 • Zkvalitnit a rozšířit komunikaci s médii. Pravidelně vydávat tiskové prohlášení o dění ve městě, jeho plánech či nabídkách. Zaměřit se na mediální propagaci města jako celku, místa k životu, k návštěvě a k podnikání. Spolupracovat a vytvářet dobré vztahy s médii (noviny, regionální televize a rozhlasy apod.)
 • Být aktivním členem územně širších sdružení, např. mikroregionů, svazů měst a obcí apod. Z toho čerpat zkušenosti a výhody pro rozvoj města, např. společnými projekty, které mají větší možnosti získání dotací a jiných podpor.
 • Vyhledávat partnerská města a aktivně s nimi rozvíjet vzájemné vztahy i mimo povinnou spolupráci v rámci projektů (např. Doksy u Kladna, Bolków – Polsko, Oybin – Německo aj.)