Volební program

Představujeme Vám volební program, který jsme sestavili na základě vašich podnětů a naší znalosti o možnostech. Za čtyři roky se nám podařilo zhodnotit běžný účet města z 30,132 mil Kč na 44,5 mil Kč (tj. o 14,368 mil Kč) a portfolio z 21,382 mil Kč na 31,209 mil Kč (tj. o 9,827 mil Kč) a přitom bylo realizováno mnoho velkých projektů (opravy budovy, revitalizace zeleně, velké rekonstrukce komunikací apod.). Čtyři roky je ale krátká doba a spousta práce nás ještě čeká. Dostaneme-li opět Vaší důvěru, rádi Vám ukážeme, že s Vaší pomocí můžeme pro město udělat mnohem víc.

Náš program má jasné cíle, ale i cesty. Nechtěli jsme se schovávat za jednoduché všeříkající věty, na které jsme zvyklé z billbordů a kampaní politických stran. Otevřeně vám také říkáme, co nebudeme slibovat, neboť to nelze splnit (to naleznete na konci volebního programu).

S vaší pomocí a důvěrou chceme i nadále zhodnocovat majetek města a zachovat vyrovnaný rozpočet!

Zaujme-li Vás náš program, nezapomeňte přijít k volbám a svojí podporu vyjádřit vhozením pouze naší kandidátní listiny, neboť křížkováním napříč kandidátními listinami ubírá mandát pro plnění tohoto programu.

INVESTICE A ROZVOJ MĚSTA

 • Likvidace kotelny a komínu

Kotelna při vjezdu města nejen že není dobrou vizitkou města, ale chátrající budova plná ekologické zátěže se také již stává nebezpečnou. Nechali jsme zpracovat posudek ekologické zátěže a projektovou dokumentaci k likvidaci budovy, neboť přestavba by byla díky stavu a ekologické zátěži neefektivní. Provedeme tedy likvidaci kotelny i komínu a na stávajícím místě vybudujeme malý parčík a vysázíme stromy.

 • Mateřská škola Pražská

Mateřská škola Pražská stejně jako Mateřská škola Libušina prošla náročným projektem energetických úspor – tedy zateplení pláště a střechy a výměny oken a dveří. Pravý pavilon Mateřské školky Pražská a propojovací krček také prošel rekonstrukcí rozvodů. Chceme rekonstrukci rozvodů provést také u levého pavilonu budovy.

 • Silnice č. 0381 přes Staré Splavy

Na rozdíl od předchozího zastupitelstva jsme podpořili návrh Libereckého kraje a podepsali s ním oboustranné prohlášení, na základě něhož město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci včetně potřebných povolení, a Liberecký kraj má zajistit rekonstrukci silnice. Projektovou dokumentaci jsme rozšířili i o náš podíl na chodnících a veřejném osvětlení a spolupracovali jsme také s ostatními vlastníky sítí pod a podél komunikace. Díky naší intenzivní spolupráci s Libereckým krajem se nám podařilo vyjednat zařazení této akce do priorit podpory fondu Evropské unie – Regionálního operačního programu. Vzhledem k náročné administrativě výběrových řízení nemohla být započata realizace na podzim roku 2014. Dohlédneme na to, aby dotace byla přidělena a společná realizace města i kraje proběhla na jaře roku 2015.

 • Kino Máj

Jedna z nejvýznamnějších architektonických památek města! Přes nevoli některých zastupitelů se nám podařilo zachránit provoz kina tím, že jsme s pomocí dotačních prostředků zajistili jeho digitalizaci, bez níž by již nebylo co promítat. Nechali jsme přepracovat na jednotlivé etapy dle potřeby a hlavně možností města naddimenzovanou studii přeměny kina v multifunkční centrum. A již jsme za pomoci dotace realizovali rozsáhlou akci zateplení budovy, střechy, výměnu oken a dveří a statické zajištění. V dalším období chceme realizovat nové elektrorozvody, vzduchotechniku, výměnu sedaček, rozšíření jeviště pro divadelní představení a s tím spojené úpravy interiéru. Zaměříme se také na okolí kina (chodníky, schody, zídky).

 • Zámek

Jsme hlavními iniciátory a propagátory bezúplatného převodu zámku na město! A tuto myšlenku budeme i nadále podporovat. Jsou nám známy všechny výhody i hrozby související s jeho provozem! Jsme si plně vědomi toho, že tím přebíráme velkou zodpovědnost, bereme na sebe hodně práce, ale především to bude stát hodně peněz. O tom, že se nebojíme zodpovědnosti, svědčí naše rozhodnutí podpořit zachování takto významné kulturní památky! O tom, že se nebojíme práce, svědčí fakt, že jsme díky náročným jednáním, dokazováním a vysvětlováním kraji, zastupitelům města i občanům vůbec dostali šanci jednat o BEZÚPLATNÉM převodu zámku. A že se nebojíme peněz? Bojíme, ale na rozdíl od ostatních kandidujících stran máme dost kontaktů, znalostí a zkušeností jak peníze získat! Vždyť sotva byla uzavřena nájemní smlouva, získali jsme dotace hned dvě (2 mil. Kč na revitalizaci parku a 60 tis. na historický průzkum), pár měsíců na to jsme podali další žádost v hodnotě cca 30 mil. na rekonstrukci zámku. Provoz zámku nepůjde na úkor provozu města. Za čtyři roky jsme se postarali o zhodnocení majetku města – mateřských škol, jídelny při základní škole, bývalé budovy základní školy, zdravotního střediska, bývalé budovy správy domu, kina Máj, a to především díky dotacím z Evropské unie. Není důvod, proč bychom to nedokázali i se zámkem, naopak kulturní památky poskytují daleko více možností pro získávání podpor a dotací.

Nepřipustíme, aby zámek byl ostudou našeho města. Aby zámek pro naše občany neexistoval! Aby kraj či město někdy litovaly svého rozhodnutí.

 • Podpora výstavby rodinných domů

Územní plán nekompromisně určuje, které pozemky mohou a nemohou být stavebními parcelami. Takové pozemky vlastní i město, např. na konci Doks směrem na Oboru. Mnoho let se čekalo na církevní restituce, ale dnes víme, že i po přijetí zákona o církevních restitucích by se čekání mohlo protáhnout na další generace, a proto jsme se rozhodli jednat. Uzavřeli jsme smlouvu o spolupráci s ostatními vlastníky na zpracování územní studie včetně rozpočtu na realizaci inženýrských sítí. Chceme v dalších letech podpořit zpracování ekonomické analýzy nákladů a výnosů a prodej jednotlivých stavebních parcel a dle toho pokračovat ve zpracování projektové dokumentace a následného prodeje parcel za podmínek postavení rodinného domu např. do 5 let, abychom zabránili nákupu pozemků spekulanty.

 • Hasičská zbrojnice ve Starých Splavech

Hasičská zbrojnice je důležitým centrem veřejného života ve Starých Splavech. Hasičská zbrojnice v Doksech je po kompletní rekonstrukci, kdežto ve Starých Splavech proběhla zatím jen I. etapa. Zrealizujeme II. etapu zaměřenou na zateplení pláště a střechy, úpravu prostranství před budovou a obnovu hřiště pro činnost mladých hasičů.

 • Revitalizace pobřeží ve Starých Splavech

Pobřeží ve Starých Splavech desítky let nezaznamenalo žádnou revitalizaci, přestože patří mezi nejnavštěvovanější část obce. Agenturu ochrany přírody a krajiny se nám a Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero po mnoha letech náročných vyjednávání podařilo přesvědčit, aby provedla opravu výpustního zařízení a revitalizaci prostoru hráze (cca 30 mil. Kč), realizace 2014/2015. V roce 2015 by tedy mohla začít postupná revitalizace i našich pozemků, na které ve spolupráci s agenturou připravujeme takový projekt, který získá podporu z fondů Evropské unie. Pobřeží musí sloužit veřejnosti, nikoliv jednotlivcům.

 • Základní umělecká škola

V předcházejícím období jsme udělali zásadní personální změny, díky nimž je škola opět velmi aktivní. Je tedy potřeba rozšířit výukové a skladové prostory. Již jsme přestavěli nevyužívanou půdu na sklad, čímž jsme získali jednu novou učebnu. Ale to nestačí, proto zajistíme rekonstrukci velkých sklepních prostor pro získání nové učebny pro výuku hry na bicí nástroje a pro dramatický kroužek.

 • Ekologická učebna

S radostí jsme sledovali nadšení paní učitelky Ireny Procházkové a jejích žáků, jak svépomocí budují ekologickou učebnu. I přes těžké podmínky jim nadšení neopadlo, a tak chceme ekologickou učebnu dobudovat dle jejích požadavků, aby co nejvíce vyhovovala výuce dětí v přírodě.

 • Nerudova čp. 19 – bývalá Správa domů

Prostory v této budově byly buď nevyužívané, nebo využívané neefektivně. V budově ubytovny jsme zavedli přísná pravidla a kontrolu placení nájemného. Stávajícím nájemcům kanceláří jsme nabídli prostory v budově bývalé základní školy na náměstí Republiky. Máme zpracovaný projekt na rekonstrukci budovy s úpravou na sociální byty k dočasnému ubytování rodin s dětmi či jednotlivců, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale řeší ji a ubytování jim pomůže tuto situaci překonat. Na I. etapu jsme již získali dotaci ve výši cca 3,3 mil. Kč a budeme ji realizovat již v roce 2015!

 • Parky ve Starých Splavech

V roce 2011 jsme revitalizovali park ve Starých Splavech, který nyní rozšíříme dle požadavků místních obyvatel o další dětské herní prvky. Neudržovaný je však park naproti nádraží ČD, který zrevitalizujeme tak, aby v něm vznikla odpočinková zóna při zachování funkcí lesoparku.

 • Kamerový systém

Po náročných vyjednáváních a neméně náročných technických přípravách se nám podařilo realizovat již dvě etapy kamerového systému. Na základě kladných ohlasů a požadavků od Policie ČR budeme rozšiřovat monitorovací místa a tím chránit majetek a zdraví občanů. Jak se ukázalo, kamery ve městě mají nejenom represivní účinek, ale především preventivní.

 • Kostel v Kruhu

Podpora postupné rekonstrukce a oživení kostela v Kruhu. Každý rok dává město do rozpočtu 50 tis. Kč. Chceme nechat zpracovat nutný plán investic a ve spolupráci s občanským sdružením Drobné památky severních Čech hledat dotační zdroje na záchranu této památky.

 • Město bez bariér

Zahájili jsme jednání na zpracování studie „Město Doksy bez bariér“, na základě které lze od státu získat velké finanční prostředky např. na vybudování či úpravu chodníků, komunikací, přechodů či vstupů do budov. Plán: příprava studie 2014 – 2015, žádost o dotaci 2015, realizace 2015 – 2016.

 • Chodníky, komunikace, veřejné osvětlení, zeleň…

Opravy a rekonstrukce chodníků, komunikací či správy veřejného osvětlení považujeme za samozřejmé a požadavky na ně se mění každým rokem. Nechceme snižovat v této kapitole roční limit, který je cca 7 mil. + reinvestice v osvětlení cca 1,5 mil. Chceme vytvořit dlouhodobý plán velkých rekonstrukcí či nových výstaveb, a to včetně financí a termínů projektových dokumentací, povoleních, realizace. Konec plánování z roku na rok. Od roku 2011 jsme jenom z dotací realizovali projekty na zeleň v hodnotě 3 959 tis. Kč a vysázeli tak 157 stromů a do konce roku vysázíme ještě 137 stromů. Kus přírody ve městě je pro nás na prvním místě!

 • Cyklostezka Doksy – Obora a II. etapa Jarmiliny stezky

Projektově připravit obě cyklostezky a usilovat o získání dotace na realizaci. Iniciovat ve Sdružení Českolipsko přípravu projektu rozvoje služeb pro cyklisty (cyklopůjčovny, opravny, odpočívadla, cyklobusy apod.)

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Nechceme snižovat příspěvky na sport, ale chceme podporovat především činnost a akce zaměřené na děti a mládež s co největším dopadem na místní obyvatele. Vyhodnotili jsme zavedení nových pravidel Grantového fondu a jsme si vědomi toho, že zasluhují diskuzi se sportovními kluby a úpravy především v oblasti podpory na činnost. Ve spolupráci se sportovními kluby chceme vytvořit čtyřletý plán investic a oprav jejich majetku za finanční účasti města.

K podpoře z Grantového fondu chceme vyčlenit peníze z rozpočtu města na vybudování nebo modernizaci sportovišť v Doksech a v přidružených obcích.

 • Multifunkční atletický ovál při ZŠ Doksy

Aktualizovali jsme projekt na vybudování multifunkčního sportoviště za ZŠ K. H. Máchy v Doksech, jež bude sloužit ke školní výuce, sportovním klubům, ale i veřejnosti. Jedná se o velmi nákladný projekt, a proto bude naší prioritou shánět na realizaci dotaci, popř. zajistit realizaci z vlastních zdrojů, neboť si uvědomujeme, že sportovních ploch je v našem městě nedostatek!

 • Sportoviště ve Starých Splavech

V obci není dostatek prostoru pro volnočasové sporty, např. volejbal, nohejbal, košíkovou, florbal apod. K tomuto účelu by bylo vhodné využít plochu před fotbalovým hřištěm, jejíž vlastníkem je tělovýchovná jednota. Budeme vést s tělovýchovnou jednotou jednání o směně pozemku či jiné spolupráci, která by vedla k vybudování tohoto sportoviště.

 • Správa a modernizace stávajících sportovišť a dětských hřišť

Dle potřeby zajišťovat opravu, obnovu či rozšíření stávajících sportovišť a dětských hřišť ve městě i v přilehlých obcích tak, aby odpovídaly normám a potřebám uživatelů. Zaměříme se především na hřiště u mateřských škol v Doksech i ve Starých Splavech, neboť některé prvky již neodpovídají normám.

 • Tělocvična při ZŠ Doksy

Stávající tělocvična je nevyhovující jak z hlediska provozu, tak sportu. Aktualizovali jsme projekt a zjistili jsme, že rekonstrukce tělocvičny na moderní tělocvičnu s vyhovujícími parametry se téměř rovná vybudování nové s rozpočtem cca 60 mil. Kč, přičemž budování po etapách není efektivní. Nebudeme tedy slibovat vybudování nové tělocvičny, ale budeme důsledně připraveni a pokusíme se intenzivně hledat finance z dotací Evropské unie.

 • Sportovní areál u Termita

Lokalita u Termita je svým umístěním a rozlohou vhodná pro vybudování např. in-line stezky, streetových sportů, tréninkového trávníku apod. Vybudování bude časově a finančně náročné, proto bychom chtěli již nyní začít se zpracováním studie a následně projektové dokumentace. Stejně jako u tělocvičny nebudeme slibovat vybudování, ale přípravu na získání finančních prostředků z dotací Evropské unie třeba v dalším volebním období.
SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Podpora kvalitních služeb pro seniory i zdravotně postižené je pro nás samozřejmostí. Jsou součástí našeho života a náš přístup k nim je součástí výchovy našich dětí. Máme odborníky na řešení sociálních otázek města. Chceme město s vyrovnanou sociální politikou. Budeme podporovat ty, kteří podporu potřebují a kteří ji nezneužívají.

 • Sociální služby města Doksy

Zřízení příspěvkové organizace Sociální služby města Doksy. Model v jiných městech běžně využívaný a osvědčený. Málokdo ví a umí rozlišit, že Domov pro seniory je provozován jako příspěvková organizace a Dům s pečovatelskou službou je řízen přímo městem, a provoz proto zajišťuje externí správce majetku města. Zastřešení obou organizací pro nás především znamená zkvalitnění a provázanost služeb pro stejnou cílovou skupinu, tedy seniory. Současně to znamená kvalitnější komunikaci a levnější provoz.

 • Podpora sociálně zaměřených organizací

Vážíme si nelehké a obětavé práce pro ty, kteří pomoc druhého potřebují. Chceme podporovat aktivity již dobře fungujícího občanského sdružení KLIK – a přijďte k nám a dalších organizací zaměřujících se na pomoc druhým. Chceme vytvořit dohodu, která by těmto organizacím dávala pro následující čtyři roky větší jistotu v získání finanční či materiální podpory města na jejich činnost a aktivity. Především pak: KLIK – a přijďte k nám, tj. Senior klub, Rodinné centrum Stonožka, X-klub pro děti a mládež; Svaz tělesně postižených Doksy; Sdružení tělesně postižených ČL; Centrum pro zdravotně postižené apod.

 • Veřejně prospěšné práce

Snažíme se snížit nezaměstnanost a podpořit pracovní návyky nezaměstnaných tím, že aktivně každý rok využíváme nástroje úřadu práce „Aktivní politika nezaměstnanosti“. Využíváme maximálních možností na zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce, koordinátora veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst. V letošním roce se např. jedná o 13 pracovníků, na jejichž celou mzdu pobíráme dotaci z úřadu práce. S těmito lidmi v tíživé životní situaci současně pracuje úsek sociálních věcí městského úřadu, který je motivuje k návratu do běžného života. Pro město jsou nepostradatelní při úklidu a drobné údržbě města, při technickém zajišťování nejrůznějších společenských akcí. I nadále chceme maximálně využívat projektu Aktivní politika nezaměstnanosti.

 • Protidrogová prevence

V roce 2011 jsme byli iniciátory zajištění služby terénních pracovníků v oblasti protidrogové prevence. Vyjednali jsme se starosty v regionu finanční podporu a spolupráci, díky které jsme v našem městě měli dva terénní pracovníky. Chceme i nadále podporovat všechny stupně protidrogové prevence, tj. osvětové programy ve školách a pro veřejnost, terénní práce, spolupráci s rodinami, výchovným poradcem, sociálním úsekem a dalšími subjekty v této oblasti.

 • Sociální práce úřadu

Ačkoli stát udělal významnou změnu v sociální politice, zachovali jsme dvě pracovní místa a upravili náplně práce tak, že se zkvalitnila spolupráce se školskými zařízeními, lékaři, poskytovateli sociálních služeb a dalšími subjekty i jednotlivci. Největším přínosem bylo zvýšení a zkvalitnění terénní sociální práce v lokalitách s vysokou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením, např. náměstí Republiky a ubytovna v ul. Zámecká. Také jsme se zaměřili na vyhledávání a pomoc seniorům a osobám zdravotně znevýhodněným, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Sociální úsek také nepřímo kontroluje skutečnou potřebu sociálních dávek, zaměřuje se na péči o děti a seniory či zdravotně postižené. Bohužel vše jen do mantinelů upravených zákonem. Chceme pokračovat v aktivní spolupráci sociálního úseku + finančního odboru + stavebního úřadu + městské policie + občané, díky které jsme minimalizovali dluhy v městských nájemních bytech a nelegální poskytování bydlení.

SPRÁVA MĚSTA

Zpracovali jsme personální audit, jehož výsledky a následná opatření vedly k zefektivnění úředních procesů a především k vytvoření profesionálních týmů pracovníků úřadů, díky čemuž jsme mohli realizovat množství velkých investic. Vedle již dobře fungujících webových stránek, elektronické komunikace, transparentních výběrových řízení, průběžného hodnocení zaměstnanců apod. chceme prosadit:

 • Registr smluv

Vytvořili jsme nové webové stránky města, kde přehledně najdete aktuální informace od úředních rozhodnutí, přes investice až po společenský život. Na webových stránkách také uveřejňujeme výběrová řízení a uzavřené smlouvy. Registr smluv umožní rychlejší a přehlednější propojení webových stránek města s evidencí smluv uzavřených na úřadu.

 • Audit nájemních smluv

Město ročně uzavře stovky nájemních smluv a většina z nich je s výpovědí přesahující jedno volební období. Takto je s městem historicky uzavřeno mnoho smluv, které jsou platné, avšak může být sporná již jejich výhodnost, popř. platnost vzhledem k rychle se měnícímu právnímu řádu státu. Necháme zpracovat audit všech nájemních smluv, včetně návrhu na jejich možnou změnu, řešení sporných či nevýhodných ustanovení, zpracování vzorových smluv, proškolení úředníků apod.

 • Provozní výdaje

V minulých letech jsme pomocí e-aukcí realizovali nákup energií pro domy ve správě města a příspěvkových organizací (školy, Domov pro seniory apod.). Předpokládané úspory činí cca 950 tis. Kč! Provedli jsme také výběrové řízení např. na dodavatele telefonních služeb, operátorů, softwaru apod., i zde průběžně šetříme statisíce! Realizovali jsme několik projektů na zateplení budov, kde se očekávají další úspory v řádech statisíců ročně! Chceme i nadále snižovat či udržovat optimální provozní výdaje pomocí sice náročných, ale efektivních e-aukcí, výběrových řízení a projektů apod.

 • Bytová politika města

Ponechat tolik bytů v majetku města, kolik jsme schopni udržovat a smysluplně využívat, a to především k časově omezenému bydlení po dobu překonání složité životní situace (např. samoživitel s dětmi, ztráta zaměstnání, zdravotní důvody apod.) popř. takové domy, které zasluhují z hlediska umístění, významu či architektury zvláštní péči. Zavedli jsme přísná pravidla pronájmů městských bytů a díky kontrole a aktivnímu přístupu finančního odboru a sociálního úseku jsme zastavili navyšování dluhů na nájemném a zajistili nastavením splátek i jejich snižování! Nadále budeme dohlížet na to, aby městské byty nebyly zneužívány! Podpoříme schválení zákona o pomoci v hmotné nouzi, který mění vyplácení příspěvku na bydlení na osobu, nově na obývací prostor (tzn., že majitelé ubytoven omezí počet osob ve svých zařízeních)!

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT A KULTURA

Kulturní a společenský život ve městě je nadstavbou, kterou nelze opomíjet. O jeho pestrost se starají organizace a spolky, které pořádají různé kulturní akce a společenská setkávání. Vážíme si jejich práce a chceme s nimi spolupracovat. K rozvoji cestovního ruchu, společenského a kulturního života ve městě velkou měrou přispěje zámek a zámecký park. Bez nich nemáme kde mnoho kulturních pořadů realizovat. I proto bude naší prioritou otevření zámku veřejnosti.

 •  Finanční podpora spolkům a osadním výborům

Na poli kulturním jsme díky upraveným pravidlům Grantového fondu poskytli místním organizacím a spolkům rovnou příležitost jak získat finanční prostředky z rozpočtu města na zajímavé kulturní a společenské aktivity. Chceme i nadále podporovat zejména projekty určené dětem a seniorům a ty projekty, které mají dopad na naše občany. Přiznáváme, že se nám úplně nepodařilo zavést funkční systém finanční podpory osadních výborů, ale poučili jsme se z chyb, a proto budeme s osadními výbory spolupracovat na hledání nových cest, např. na základě ročního plánu osadních výborů lze schválit požadavky přímo do rozpočtu města.

 • Kulturní život ve městě

Kromě tradičních akcí jako jsou Starosplavská pouť, Dokské městské slavnosti či Otvírání jezera, přibyly další, které by se tradičními mohly stát – Masopust, Reprezentační ples města Doksy (který je ziskový), divadelní představení jako dárek ženám k MDŽ, filmové festivaly v kině Máj, Pidifestík či Drakiáda. Rádi podpoříme a udržíme všechny tradiční akce pro nejrůznější cílové skupiny. Obzvláště bychom chtěli podpořit hudební akce pro střední generaci.

Zkultivováním a otevřením zámeckého parku se vytvořil nový a krásný prostor pro pořádání venkovních kulturních akcí. Podpoříme všechny, kteří v těchto prostorách uspořádají neziskovou akci zaměřenou především pro naše občany a návštěvníky města. Kultuře otevřeme i zámecké prostory.

 • Cestovní ruch

Cestovní ruch je další důležitá oblast rozvoje města. V posledních letech vznikla řada nových produktů, např. Muzeum Čtyřlístek a naučná stezka Se Čtyřlístkem kolem Blaťáku, stezka Za lesními pověstmi, naučná Máchova stezka apod. Dále se podařilo vytvořit ve spolupráci s dalšími obcemi Máchova kraje síť letních cyklobusů, od roku 2012 propojuje výletní vláček Doksy a Staré Splavy s rekreačním areálem pod Borným. Toto chceme zachovat a rozšířit o nové aktivity. K turistice našeho města neodmyslitelně patří Máchovo jezero. Dále budeme aktivně spolupracovat na postupné realizaci projektu Ozdravění vod Máchova jezera, díky kterému např. letos dojde k vypuštění jezera a výlovu ryb. Mimo jiných opatření podpoříme nákup takové rybí obsádky, která minimalizuje množení sinic.

Zdá se Vám toho hodně? Ano, ale podívejte se, kolik jsme toho zvládli za předchozí čtyři roky a to jsme nebyli zdaleka tak připraveni, jako jsme teď a navíc končily dotační programy. Nyní jsme připraveni, máme již zkušený a pracovitý tým úředníků, dobré kontakty a začínající období přidělování nových dotačních peněz!

A přesto jsou věci, které Vám nejspíše budou jiní slibovat. My se k těmto nereálným slibům uchylovat nechceme. Proto otevřeně říkáme, co sice můžeme slíbit, ale nemůžeme splnit:

 • Podporu místních podnikatelů ve veřejných zakázkách, přestože bychom moc rádi, neboť víme, že jsou pro nás zárukou kvality a místním lidem dají práci, ale zákon nám to zatím prostě neumožňuje (rozhoduje nejnižší nabídnutá cena). Budeme apelovat na poslance a senátory, aby přijali takový návrh zákona, který nám umožní podporu místních podnikatelů.
 • Město bez nepřizpůsobivých a sociálně slabých občanů, ale slibujeme, že budeme i nadále důslední v kontrolách prostřednictvím sociálního úseku, městské policie a stavebního úřadu a budeme plně využívat svá práva, která bohužel v naší „demokratické“ společnosti tolik nemáme.
 • Nevyplácení dávek či vystěhování nepřizpůsobivých občanů nebo jejich izolaci, ale důslednou kontrolu veřejných prostor a porušování vyhlášek města.
 • Opravu domů, neboť domy ve vlastnictví města postupně opravujeme (viz projekty energetických úspor), ale nemáme možnosti, jak donutit vlastníky nemovitostí k jejich údržbě, když nemovitost vážně neohrožuje zdraví kolemjdoucích. Vlastníkům nemovitostí na náměstí jsme prostřednictvím Fondu rozvoje bydlení poskytli možnost bezúročných půjček na opravu domu, avšak tato nabídka nebyla zatím využita. Budeme pokračovat v jednáních s vlastníky.
 • Vyřešení díry ve Starých Splavech. Kdyby to bylo v moci města, věřte, že už by tam díra mnoho let nebyla. Bohužel se jedná o soukromý majetek, který je v rukou „spekulantů“ a dokud nebude výrazně ohrožovat bezpečnost obyvatel, tak nemáme nejmenší šance s tím cokoliv dělat. Pokoušeli jsem se využít všechny možné nástroje, avšak ani korespondenci nám majitelé nepřebírali a dle našich informací nejsou nebyli ani ochotni hovořit s novými investory o rozumném řešení.
 • Revitalizaci pláže v Doksech můžeme slíbit jen do té míry, co se týká našich pozemků a jejich pronájmu. Díky nešťastné privatizaci většiny prodejních stánků v 90. letech nemáme právní možnosti ovlivnit jejich provoz a vzhled. Budeme pokračovat v jednáních s vlastníky a nájemcem pláží a zaměříme se na investice do majetku, který tam vlastníme.
 • Přilákání nových investorů, vyjma oblasti cestovního ruchu, neboť nemáme takovou nabídku pozemků či budov, která by odpovídala dnešní poptávce.
 • Snížení nezaměstnanosti, ale budeme nadále podporovat rozvoj cestovního ruchu, který může přinést nová pracovní místa, a zachováme veřejně prospěšné práce.

Sdružení Doksy náš domov Vám přeje šťastnou volbu a ať již volby dopadnou jakkoliv, tak se potkáme na Drakiádě, Vánocích pro lesní zvěř či Masopustu.