Plnění programu 2011-2014

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Níže uvádíme jen ty akce, které jsme voličům před čtyřmi lety slíbili. Ale investicí do majetku města bylo o mnoho víc. Díky získaným dotacím v hodnotě 40 mil a dalším provozním úsporám se nám dobře dařilo také udržet hospodaření města. Za čtyři roky se nám podařilo zhodnotit běžný účet města z 30,132 mil Kč na 44,5 mil Kč (tj. o 14,368 mil Kč) a portfolio z 21,382 mil Kč na 31,209 mil Kč (tj. o 9,827 mil Kč) a přitom bylo realizováno mnoho velkých projektů (opravy budovy, revitalizace zeleně, velké rekonstrukce komunikací apod.).

Z těchto údajů mohou posoudit i laici, že hospodaření na uplynulé volební období se zlepšilo, jak po finanční stránce, tak i po té investiční a budovatelské, kde výčet všech významných projektů je zveřejněn na str. ….. či www.doksy.com

AKCE Z VOLEBNÍCH SLIBŮ

Volební sliby – Mateřská škola Pražská

Slíbili jsme!

Cituji: „Navrhnout optimální postupný plán rekonstrukce a přístavby mateřské školy. Prioritně rekonstrukce vedoucí k energetickým úsporám, protože právě zde je veliké plýtvání veřejného rozpočtu. Budova také musí vyhovovat technickým požadavkům, narůstajícímu počtu dětí a požadavkům na kvalitu služeb.“

Splnili jsme!

Bylo potřeba vytáhnout z šuplíku již pár let zpracovaný projekt rekonstrukce a nechat ho přepracovat na aktuální potřeby školky a především reálné možnosti rozpočtu města. Díky tomu se nám podařilo v třech letech udělat kus práce za téměř 10 mil Kč, aniž by rozpočet města utrpěl.

V roce 2011 proběhla přestavba střechy, neboť rovná střecha byla nevyhovující. Celkové náklady cca 3,1 mil Kč. Na obou pavilonech proběhlo zateplení, oprava a nástavba střechy sedlové. Na propojovacím krčku došlo k rekonstrukci a ponechání rovné střeše, neboť je připraven projekt na případnou dostavbu dalších učeben.

V roce 2012 proběhla kompletní rekonstrukce rozvodů a sociálních zařízení v pravém pavilonu školky (tj. dvě oddělení) a části propojovacího krčku. Celkové náklady cca 3 mil Kč.

V roce 2013 jsme získali dotaci z fondů Evropské unie na zateplení a výměnu oken a dveří mateřské školky. Celkové náklady cca 3,9 mil, přislíbená dotace cca 1,7 mil. Bohužel firma vybraná ve výběrovém řízení porušila několik smluvních podmínek a tak průběh stavby byl velmi komplikovaný. Podařilo se udržet kvalitu, avšak ne termíny. Firmě jsme tedy uložili pokutu ve výši cca 1,2 mil Kč, čímž se ztížila administrace dotace a do teď probíhá vyúčtování.

Bohužel fondy Evropské unie nepodporují rekonstrukce školských zařízeních ve městech (u obcí ano) a tak nebylo proč čekat a pustili jsme se do rekonstrukce z vlastních zdrojů. Celkem se do školky investovalo cca 10 mil a myslím, že si to školka opravdu zasloužila. Ještě bychom rádi prosadili na příští rok rekonstrukci rozvodů v levém pavilonu. Uvidíme co na to noví zastupitelé.

Volební sliby – Sídliště Pražská

Slíbili jsme!

Cituji: „Nadále pokračovat v dobře započaté práci postupné revitalizace sídliště. O dalších etapách projektu spolurozhodovat s občany sídliště. Kontrolovat činnost nového dodavatele tepla a v případě potřeby včas zasáhnout a přijmout opatření. Jedná se jak o hospodaření domácností, tak i budov financovaných z veřejných prostředků.“

Splnili jsme!

Na letech 2010 – 2011 jsme dokončili II. etapu revitalizace sídliště, která byla započata již před komunálními volbami. Celkové náklady činily 6,8 mil Kč, z toho dotace 3,8 mil Kč. V letech 2011 – 2012 jsme realizovali III. etapu revitalizace sídliště, za cca 6,5 mil Kč, z toho dotace 4 mil Kč. V letech 2012 – 2013 proběhla IV. etapa, revitalizace o nákladech cca 5,2 mil Kč, z toho dotace 3,6 mil Kč. V roce 2014 jsme získali dotaci na V. etapu sídliště a to lokalita ul. Sochorova – jih, ul. Pražská u autobusového nádraží a parkourové hřiště. Realizace proběhne říjen 2014 – jaro 2015. Celkové náklady před soutěží na dodavatele cca 7,5 mil Kč, z toho dotace cca 4 mil Kč. Současně připravujeme projekt a žádost na VI. etapu revitalizace jihovýchodní části sídliště ohraničena ulicemi Vrchlického, Hálkova a Sochorova. Celkem se tedy jedná o investicích v hodnotě 26 mil Kč, z toho 15,4 mil Kč dotace! Až na výjimku, kdy jsme nestihli s občany projednat modernizaci sportoviště, jsme všechny etapy projednávali s občany sídliště.

Volební sliby – Základní škola K. H. Máchy

Slíbili jsme! Cituji: „pokračovat v postupné rekonstrukci základní školy, především pak venkovního sportovního areálu, tělocvičny, jídelny a vývařovny“ Splnili jsme!

V roce 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce stravovacího pavilonu základní školy. Modernizace vývařovny, jídelny, vč. nového vybavení, rekonstrukce střechy, učeben v této části školy a služebního bytu a energetické úspory v podobě výměny oken a dveří, zateplení a fasády a zateplení podkroví Celkové náklady projektu cca 18,4 mil Kč, z toho dotace 1,7 mil Kč. Jednalo se o jediný projekt, na který jsme čerpali úvěr, neboť úroky z úvěru byly nižší, nežli úroky, které nám zhodnocují volné finanční prostředky města na vlastním portfoliu.  Dále byla v roce 2014 realizována oprava schodů k základní škole za 490 tis Kč a ještě v roce 2013 výsadby nové zeleně v okolí školy v rámci III. etapy sídelní zeleně.

Volební sliby – Bývalá ZŠ na náměstí

Slíbili jsme!

Cituji: „Využít budovu jako centrum kultury v Doksech, čímž se pozvedne úroveň a návštěvnost této lokality. Reprezentativní prostory pro knihovnu, galerii, čítárnu s kavárenskou úpravou, zasedací místnost atd. Nedovolit, aby byla tato budova prodána či aby z ní město vytvořilo byty.“

Splnili jsme!

Nechali jsme zpracovat architektonickou studii na vnější vzhled budovy a v roce 2014 se nám podařilo získat dotaci právě na zateplení pláště, střechy a výměnu oken a dveří, tedy na zlepšení vzhledu budovy a provozní náklady na energie. Náklady projektu úspory energií činí cca 3,4 mil Kč a cca 2,5 mil Kč. V roce 2014 jsme také provedli rekonstrukci sociálních zařízení, statické zajištění a odvedení dešťové vody, celkem v hodnotě cca 607 tis Kč.

Zabránili jsme tomu, aby budova byla prodána, či z ní byly vytvořeny byty! Budovu jsme nevyužili dle předpokladu, neboť jsem provedli analýzu vynaložených prostředků a přínosu a zjistili, že prostory budovy na náměstí nejsou úplně vhodné pro provoz moderní knihovny a vybudování tolik potřebného mobilního přístupu je velmi nákladný. Dále jsme vzali v úvahu vybudování muzea Čtyřlístku ve stávající budově knihovny, čímž bychom výrazně zvýšili náklady personální i provozní na dvě budovy. Při úvaze všem ekonomických i společenských faktorů se nám nejlépe jevilo využití na administrativní budovu. Brzy se ukázalo, že toto bylo nejlepší řešení, neboť budova je téměř obsazena.

Volební sliby – Kino Máj

Slíbili jsme!

Cituji: “Přepracovat čtyřicetimilionový nereálný projekt na uvážlivý plán postupné rekonstrukce za podpory dotací s důrazem na zvýšení návštěvnosti (výměna sedaček, digitalizace promítání, využití volných prostor kina apod.). Nesnažit se z kina udělat hypermoderní multiplex, ale postavit prezentaci kina na jeho historii a jedinečné architektuře, podpořit udržení výjimečnosti tzv. „retro“ kina. podpořit multifunkční využití kina – např. divadelní vystoupení, konference, výstavy, kulturní a společenské akce“

Splnili jsme!

Přes nevoli některých zastupitelů, se nám podařil prosadit projekt digitalizace kina Máj, bez kterého bychom museli kino uzavřít, neboť většina filmů je již v digitální podobě a když už je na pásma, tak několik měsíců po jeho vysílání v digitálních kinech. Kino bylo tedy digitalizováno v roce 2012, náklady činili 3 mil Kč, z toho 0,6 mil Kč dotace. Nechali jsme přepracovat naddimenzovanou studii na jednotlivé etapy dle potřeby a hlavně možností města. V roce 2014 jsme realizovali projekt na snížení nákladů na vytápění kina, které ročně stojí cca 350 tis Kč. Došlo k zateplení a opravě střechy, obvodového pláště, výměny oken a dveří a stabilizace budovy. Celkové náklady 7,2 mil Kč, z toho dotace 3,5 mil Kč. Současně jsme zahájili přípravu projektové dokumentace na další etapy – nutná rekonstrukce elektrorozvodů, vzduchotechniky, výměnu sedaček, rozšíření jeviště pro divadelní vystoupení a s tím spojené úpravy interiéru, ale také revitalizace okolí kina.

Volební sliby – Zdravotní středisko

Slíbili jsme!

Cituji: „Pokračovat v postupné revitalizaci budovy zdravotního střediska včetně parkové úpravy a likvidace nevyužívané kotelny ve prospěch nových parkovacích míst.“

V roce 2013 jsme zakoupili nové rentgenové zařízení, které díky jeho digitalizace umožňuje lékaři rychlejší a kvalitnější výstupy a tím i zahájení léčby pacienta. Bez nákupu nového rentgenového zařízení, bychom toto pracoviště v Doksech již neudrželi, neboť přístroj byl již technicky zastaralý a nevyhovující. Nákup i následné zajištění rentgenu bylo diskutováno a následně písemně dohodnuto s lékařem, který rentgenové pracoviště v Doksech provozuje. Náklady na pořízení rentgenu činili cca 400 tis Kč.

V roce 2014 jsme získali další dvě dotace týkající se zdravotního střediska. Následně v srpnu byl zahájen projekt ke snížení provozních nákladů, tedy zateplení budovy, vč. střechy a také umístění mříží na okna lékárny, neboť byla několikrát vykradena. Druhou dotací je revitalizac prostranství zdravotního střediska – parkové úpravy, chodníky, mobiliář.

V roce 2013 jsme provedli likvidaci zchátralé budovy bývalé kotelny a nájezdové rampy a místo toho jsme vytvořili nová parkovací místa pro klienty a personál zdravotního střediska. Celkové náklady cca  V roce 2014

Volební sliby – Park ve Starých Splavech

Slíbili jsme!

Cituji „dle požadavků občanů Starých Splavů a návrhů odborníků zhodnotit, popř. upravit projekt na revitalizaci parku a následně za podpory dotací revitalizaci provést.“

Splnili jsme!

Na projekt jsme získali hned dvě dotace. Na revitalizaci zeleně z Operačního programu životní prostředí ve výši cca 557 tis Kč a na stavební úpravy z programu rozvoje venkova ve výši  cca 1,2 mil Kč. Celkové náklady na realizaci byly cca 2,4 mil Kč.

Většina dřevin růstově poškozených byly stabilizovány dynamickou vazbou, či byl u nich proveden zdravotně bezpečnostní řez. Devět stromů bylo kvůli havarijnímu stavu pokáceno a deset javorů bylo vysázeno. Došlo také k obnově využívaných cest a kompletní obnova mobiliáře – 14 ks laviček, 7 ks košů, 2 stojany na kola a dřevosocha jako artefakt k Mezinárodnímu roku lesů. Hlavním prvkem v parku je nyní nové dětské hřiště.

Volební sliby – Lesopark

Slíbili jsme!

Cituji: „Podpořit projekt Městských lesů na revitalizaci lesoparku u tenisových kurtů. Spolupracovat na získání dotačních prostředků k realizaci.“

Splnili jsme!

V roce 2011 jsme ve spolupráci se Sdružením Českolipsko realizovali v lesoparku část z velkého projektu Mezinárodního roku lesů, díky kterému vznikla stezka po lesních pověstech v podobě dřevěných soch nadživotní velikosti.

Na přelomu roku 2013 – 2014 jsme ve spolupráci s Městskými lesy realizovali projekt regenerace lesoparku Masarykovy sady, na který se podařilo získat hned dvě dotace – na revitalizaci vegetačních prvků a na cesty, mobiliář, herní prvky apod. Celkové náklady činili cca 3,5 mil Kč, z toho dotace cca 2,6 mil Kč.